info@nature.bu.gov.mn      (+976) 7034-3322

Эрхэм зорилго


Алсын хараа

Байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ажлыг бие даан зохион байгуулж хэрэгжүүлэх чадвар бүхий мэргэжлийн байгууллага болохыг эрмэлзэнэ.

Эрхэм зорилго, эрхэмлэх зарчим

Байгууллагын эрхэм зорилго нь: Нутаг дэвсгэртээ Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны мэдээллийн санг бүрдүүлэх, аймгийн ИТХурал, Засаг даргад байгаль орчны чиглэлээр бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын эрхэм зорилго мөн. Энэхүү эрхэм зорилгыг хангаж ажиллахын тулд дараах үндсэн зарчмыг үйл ажиллагаандаа эрхэмлэнэ.

  Байршил

Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

  Холбоо барих
  Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Хаяг: Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Утас : (+976) 7034-3322
И-мэйл : info@nature.bu.gov.mn
Цагийн хуваарь : 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00