info@nature.bu.gov.mn      (+976) 7034-3322

Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулахад бүрдүүлэх материал


Шийдвэрлэх хугацаа

Ажлын 15 хоног

Үйлчилгээ авахад анхаарах зүйл:

1.Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт болон холбогдох материалыг E-Mongolia.mn төрийн цахим үйлчилгээнд хандан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт ирүүлнэ.

Үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
 1. Ус ашиглуулах тухай хүсэлт
 2. Ашиглах усны эх үүсвэр, түүний байршлыг харуулсан зураг (Усны тухай хуулийн 28.2.1)
 3. Усны нөөц чанар, найрлагыг тогтоосон хайгуул, судалгааны ажлын тайлан, Усны ашиглах боломжит нөөцийн дүгнэлт (Усны тухай хуулийн 28.2.2)
 4. Хоногт ашиглах усны хэмжээ, зориулалт /Тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/ (Усны тухай хуулийн 28.2.3)
 5. Усны барилга байгууламжийн зураг, төсөл (Усны тухай хуулийн 28.2.4)
 6. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, техник, эдийн засгийн үзүүлэлт /ТЭЗҮ/ (Усны тухай хуулийн 28.2.5)
 7. Өмнөх жилийн ус ашиглалтын тайлан (Усны тухай хуулийн 7.5)
 8. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны А/376 дугаар тушаалаар батлагдсан ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах үйлчилгээний хөлс 50000 төгрөгийг Булган аймгийн Төрийн сан банк дахь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 100040013402 дансанд төлсөн баримт
 9. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан, дүгнэлт (Усны тухай хуулийн 28.2.6)
 10. Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ
 11. Кадастрын зураг
Үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжилтний нэр, утасны дугаар:

Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт, төрийн бус байгууллага, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Д.Нэмэхбаяр, утас: 99101224

  Байршил

Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

  Холбоо барих
  Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Хаяг: Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Утас : (+976) 7034-3322
И-мэйл : info@nature.bu.gov.mn
Цагийн хуваарь : 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00