info@nature.bu.gov.mn      (+976) 7034-3322

Улсын тэмдэгтийн хураамж санал


 

Улсын тэмдэгтийн тухай хуулинд заасан  тэмдэгтийн

 хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох санал

Төгрөг

 

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн заалт

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулинд заасан тэмдэгтийн хураамжийн доод хэмжээ /төгрөг/

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулинд заасан тэмдэгтийн хураамжийн дээд  хэмжээ /төгрөг/

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох санал /төгрөг/

 

Үндэслэл

1

35.1.4.агаарт бохирдуулах бодис гаргадаг, физикийн хортой нөлөөлөл үзүүлдэг үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход

200 000

1 000 000

 

 

2

35.1.6.ус хэрэглэгчид газрын доорх ус ашиглалтын цооног өрөмдөх зөвшөөрөл олгоход

96 000

480 000

 

 

3

35.1.7.ус ашиглагчтай гэрээ байгуулж, 100 шоо метрээс бага ус ашиглуулах гэрчилгээ олгоход гэрээний жил тутамд

32 000

160 000

 

 

4

35.1.7.ус ашиглагчтай гэрээ байгуулж, 100 шоо метрээс бага ус ашиглуулах гэрээг сунгахад

20 000

100 000

 

 

5

35.1.8.усны барилга байгууламж гэрээгээр эзэмших, ашиглах эрх олгох, эрх сунгахад

40 000

200 000

 

 

6

35.1.9.ан амьтныг эзэмших зөвшөөрөл олгоход

40 000

200 000

 

 

7

35.1.10.нэн ховор, ховор амьтныг судалгаа, шинжилгээ, соёл, урлаг, гоо зүйн зориулалтаар /ажиглаж судлах, тэмдэг тавих, зурах, зураг авах зэрэг хэлбэрээр/ амьтныг гэмтээлгүйгээр амьдрах орчныг нь алдагдуулалгүйгээр ашиглах зөвшөөрөл олгоход

40 000

200 000

 

 

8

35.1.11.хөрс бүрдүүлэх, байгалийг ариутгах, ургамалд тоос хүртээх зэрэгт амьтны амьдралын үйл ажиллагааны хэрэгтэй чанарыг ашиглахдаа амьтанд гэмтэл учруулахгүйгээр гүйцэтгэх ба ийм хэлбэрээр амьтныг ашиглах зөвшөөрлийг олгоход

8 000

40 000

 

 

9

35.1.12.ан амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг худалдах иргэн, хуулийн этгээдэд суман дахь байгаль хамгаалагч гарал үүслийн тодорхойлолт олгоход 

1 000

10 000

 

 

10

35.1.13.үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнуурын ан амьтан агнах, барих гэрээ байгуулахад

400 000

2 000 000

 

 

11

35.1.15.ховор ургамлыг ахуйн болон судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл олгоход килограмм тутамд

1 200

6 000

 

 

12

35.1.16.элбэг ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл олгоход

1 000

4 000

 

 

13

35.1.17.элбэг ургамлыг гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, хуулийн этгээд түүж бэлтгэхэд нойтон жингийн килограмм тутамд

4 000

20 000

 

 

14

35.1.18.ойн дагалт нөөцийг ашиглах эрхийн бичиг олгоход 0-10 килограмм бол

1 000

4 000

 

 

15

35.1.18.ойн дагалт нөөцийг ашиглах эрхийн бичиг олгоход 10 килограммаас дээш тооцсон хэмжээний килограмм тутамд нэмж

50

200

 

 

16

35.1.22.рашаан ашиглах, савлах зөвшөөрөл олгоход

125 000

640 000

 

 

35.5.1.мод, модон түүхий эдийн гарал үүслийн гэрчилгээ олгоход

17

3 хүртэл

1 000

3 000

 

 

18

6-10м3 хүртэл

1 500

4 500

 

 

19

10-20м3 хүртэл

2 000

6 000

 

 

20

20-60м3 хүртэл

5 000

15 000

 

 

35.5.2.ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэх эрхийн бичиг олгоход

21

3хүртэл

1 500

4 500

 

 

22

8-10м3 хүртэл

2 000

6 000

 

 

23

10-20м3 хүртэл

3 500

10 500

 

 

24

20-30м3 хүртэл

5 000

15 000

 

 

35.5.3.ойгоос түлээ бэлтгэх эрхийн бичиг олгоход

25

0-10м3 хүртэл

1 000

3 000

 

 

26

10-20м3 хүртэл

1 200

3 600

 

 

27

20-30м3 хүртэл

1 500

4 500

 

 

28

5.5.4.арчилгаа, цэвэрлэгээний журмаар бэлтгэсэн модонд гарал үүслийн гэрчилгээ олгоход 0-10 куб метр бол

1 000

2 000

 

 

29

5.5.4.арчилгаа, цэвэрлэгээний журмаар бэлтгэсэн модонд гарал үүслийн гэрчилгээ олгоход 10 куб метрээс дээш бол

1 000

2 000

 

 

30

5.5.4.арчилгаа, цэвэрлэгээний журмаар бэлтгэсэн модонд гарал үүслийн гэрчилгээ олгоход 10 куб метрээс дээш  1000-2000 төгрөг дээр 10-аас дээш куб метр тутамд нэмж

100

150

 

 

31

35.5.2.ойгоос бэлтгэсэн гуалин, шургааг, дүнз, зүсмэл материалыг өөр аймаг, сум, хот, суурингийн хооронд тээвэрлэх, худалдах, мод, модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ олгоход 0-10 куб метр бол

1 000

2 000

 

 

32

35.5.2.ойгоос бэлтгэсэн гуалин, шургааг, дүнз, зүсмэл материалыг өөр аймаг, сум, хот, суурингийн хооронд тээвэрлэх, худалдах, мод, модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ олгоход 10-аас дээш куб метр тутамд нэмж

100

150

 

 

 

  Байршил

Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

  Холбоо барих
  Булган аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Хаяг: Булган аймаг Булган сум 1-р баг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Утас : (+976) 7034-3322
И-мэйл : info@nature.bu.gov.mn
Цагийн хуваарь : 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00